Төлөвлөгөө


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хийх ХШҮ-ний төлөвлөгөө, ТНБД
2 Захиалагчийн 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
3 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай
4 Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөө
5 2018 оны АТҮХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хөтөлбөр
6 Албан хаагчдын 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө
7 Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөө
8 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
9 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
10 Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэх, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх календарчилсан төлөвлөгөө
11 УУЯ-ны төсвийн шууд захирагчийн 2016 оны үр дүнгийн гэрээний эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны биелэлтийг дүгнэх илтгэх хуудас
12 Төсвийн шууд захирагч /УУЯ-ны ТНБД/-ийн 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин /Үр дүнгийн гэрээний биелэлт/-г үнэлж дүгнэх илтгэх хуудас
13 Уул уурхайн яамны 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕО

" frameborder="0" allowfullscreen>

ЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 1012
Өчигдөр 3858
Нийт 8059568