Хүнд үйлдвэрийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид


НЭГ. ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ЭРДЭНИЙН ЧУЛУУГААР ЭДЛЭЛ ЭРХЛЭХ

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр

Хууль, эрхзүйн үндэс

Дүрэм журам

Олгосон, хугацаа сунгасан тухай

1

Дугаар 01/Ү

Үнэт метал, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх

“ЕСҮЙТЭЙ ГОЁЛ” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.2, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.3 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2015 оны 08 дугаар сарын 21-ны өдрийн 153 тоот тушаал

2015 оны 08 сарын 21 өдөр “Есүйтэй гоёл” ХХК-д Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх 2015 оны 01/Ү тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

2

Дугаар 02/Ү

Үнэт метал, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх

“ИХ ТАГШ” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.2, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.3 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2015 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 169 тоот тушаал

2015 оны 10 сарын 12 өдөр “Их тагш” ХХК-д Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх 2015 оны 02/Ү тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

3

Дугаар 03/Ү

Үнэт метал, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх

“ЭРДЭМ ГОЁЛ” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.2, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.3 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 81 тоот тушаал

2016 оны 05 сарын 05 өдөр “Баруун зүүн эх” ХХК-д Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 03/Ү тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

4

Дугаар 04/Ү

Үнэт метал, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх

“БАРУУН ЗҮҮН ЭХ” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.2, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.3 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдрийн 110 тоот тушаал

2016 оны 07 сарын 01 өдөр “Баруун зүүн эх” ХХК-д Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 04/Ү тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

5

Дугаар 05/Ү

Үнэт метал, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх

“ТАЛСТ-УРЛАН” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.2, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.3 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 119 тоот тушаал

2016 оны 07 сарын 06 өдөр “Талст-Урлан” ХХК-д Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 05/Ү тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

6

Дугаар 06/Ү

Үнэт метал, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх

“МИНЛАБ” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.2, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.3 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 07 сарын 07 өдрийн 124 тоот тушаал

2016 оны 07 сарын 07 өдөр “Минлаб” ХХК-д Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 06/Ү тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.


ХОЁР. ТӨМӨРЛӨГ БОЛОВСРУУЛАХ, МАШИНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр

Хууль, эрхзүйн үндэс

Дүрэм журам

Олгосон, хугацаа сунгасан тухай

1

Дугаар 01/Т

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

“КОМППМИНЕРАЛ” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.15, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.7 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2015 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 170 тоот тушаал

2015 оны 10 сарын 12 өдөр “Коппминерал” ХХК-д Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх 2015 оны 01/Т тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

2

Дугаар 02/Т

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

“ОБМА” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.15, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.7 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 196 тоот тушаал

2015 оны 12 сарын 10 өдөр “Обма” ХХК-д Төмөрлөг боловсруулах машины үйлдвэрлэл эрхлэх 2015 оны 02/Т тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

3

Дугаар 03/Т

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

“УЛААНБААТАР БҮК” ХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.15, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.7 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 85 тоот туша

ал

“Улаанбаатар бүк” ХК-д Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамнаас 2013 оны 03 сарын 03-ны өдөр олгосон 24 дугаартай төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг хүчингүй болсонд тооцож, шинээр 2016 оны 05 сарын 10 өдөр Төмөрлөг боловсруулах машины үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 03/Т тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

4

Дугаар 04/Т

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

“ОРА МЕТАЛЛ”

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.15, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.7 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 117 тоот тушаал

2016 оны 07 сарын 05 өдөр “Ора металл” ХХК-д Төмөрлөг боловсруулах машины үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 04/Т тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

5

Дугаар 05/Т

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

“ГАН ТӨМӨР ИНТЕРНЭШНЛ” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.15, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.7 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 116 тоот тушаал

2016 оны 07 сарын 05 өдөр “Ган төмөр интернэйшнл” ХХК-д Төмөрлөг боловсруулах машины үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 05/Т тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

6

Дугаар 06/Т

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

“ИННОВАТЕК ИНТЕРНЭЙШНЛ” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.15, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.7 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 120 тоот тушаал

2016 оны 07 сарын 06 өдөр “Инноватек интернэйшнл” ХХК-д Төмөрлөг боловсруулах, машины  үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 06/Т тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

7

Дугаар 07/Т

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

“БЭРЭН МЕТАЛЛ” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.15, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.7 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 123 тоот тушаал

2016 оны 07 сарын 07 өдөр “Бэрэн металл” ХХК-д Төмөрлөг боловсруулах, машины  үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 07/Т тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

8

Дугаар 08/Т

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

“ГАН ШИРЭЭС” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.2, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.3 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 129 тоот тушаал

2016 оны 07 сарын 08 өдөр “Ган ширээс” ХХК-д Төмөрлөг боловсруулах, машины  үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 08/Т тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

9

Дугаар 09/Т

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

“ЭРДҮ” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.2, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.3 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 130 тоот тушаал

2016 оны 07 сарын 08 өдөр “Эрдү” ХХК-д Төмөрлөг боловсруулах, машины  үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 09/Т тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 457
Өчигдөр 4639
Нийт 1747820