Хүний нөөц


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ /2019 оны 3-р улиралд/
2 Ажлын байрны сул орон тооны мэдээлэл /2019 оны II улирал/
3 Ажлын байрны сул орон тооны мэдээлэл /2019 оны I улирал/
4 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
5 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
6 Төрийн албаны тухай хууль
7 "Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж, дүгнэх журам" (2014.10.27)
8 "Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай" (2013.06.24)
9 "Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах" журам, заавар (2013.05.17)
10 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" тэмдгээр шагнах журам (2013.04.24)
11 Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам (2013.04.11)
12 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам (2010.12.01)
13 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам (2010.11.18-ны өдрийн 123 дугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт орсон)
14 Төрийн жинхэнэ албанд анх орох мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн иргэний болон удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох журам (Эрүүл мэндийн сайдын тушаал 2009.06.08)
15 Төрийн жинхэнэ албанд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам (2003.01.27)
16 Ажлын байр(албан тушаал)-ны тодорхойлолт, Ажлын байр(албан тушаал)-ны тодорхойлолт боловсруулах заавар /2004.11.08/
17 Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам (2004.06.15)
18 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар
19 Хүний нөөцийн тушаалууд2
20 Төрийн захиргааны албан хаагчийн Ёсзүйн дүрэм
21 Хүний нөөцийн тушаалууд
22 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Хөдөлмөрийн дотоод журам
23 Яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн ажлын хэсгийн дүгнэлт, танилцуулга
24 Яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2016 оны ажлын төлөвлөгөө
25 УУЯ-ны дэргэдэх төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2015 оны ажлын тайлан

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 1276
Өчигдөр 2609
Нийт 3472155