Төлөвлөгөө


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Албан хаагчдын 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө
2 Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөө
3 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
4 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
5 Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэх, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх календарчилсан төлөвлөгөө
6 УУЯ-ны төсвийн шууд захирагчийн 2016 оны үр дүнгийн гэрээний эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны биелэлтийг дүгнэх илтгэх хуудас
7 Төсвийн шууд захирагч /УУЯ-ны ТНБД/-ийн 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин /Үр дүнгийн гэрээний биелэлт/-г үнэлж дүгнэх илтгэх хуудас
8 Уул уурхайн яамны 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр
Өчигдөр 2674
Нийт 2492498